Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022

Θέμα: Εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού θεματολογίου για τον πολιτισμό και της στρατηγικής της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις

Η ομιλία του Ευρωβουλευτή

Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας:

Κύριε Πρόεδρε,

χρειαζόμαστε μια ηθική ευρωπαϊκή αντίληψη για τον πολιτισμό βασιζόμενη στο δίκαιο. Η οδηγία 60 του 2014 δομήθηκε περιοριστικά ώστε να μην υποχρεούνται τα κράτη μέλη να επιστρέψουν τα προ του 1993 κλαπέντα πολιτιστικά αγαθά. Έτσι εξασφαλίζεται ότι οι ελληνικοί πολιτιστικοί θησαυροί παραμένουν σε ξένα μουσεία. Βεβαίως, η Επιτροπή αναφέρει ότι η οδηγία μπορεί να εφαρμοστεί εθελοντικά. Επιχείρημα άνευ πειθούς, δυστυχώς.

Με σεβασμό στο άρθρο 167 της Συνθήκης απαιτείται ένα σύστημα αναγνώρισης και ανταμοιβής από την Επιτροπή προς κάθε κράτος που επιδεικνύει μεταμέλεια και επιστρέφει πολιτιστικούς θησαυρούς. Ας ονομάσουμε το 2023 έτος πολιτιστικής δικαιοσύνης, με πρώτο βήμα τη συγγνώμη των ευρωπαϊκών κρατών προς τα κράτη που αδίκησαν κλέβοντας τους θησαυρούς τους. Έτσι, οι σχέσεις με την Ινδία και την Αίγυπτο ενδεικτικά, αλλά και ενδοευρωπαϊκά, με την Ελλάδα, θα δομηθούν σε μια βάση δικαιοσύνης.

Κοινοποίηση: