Πρόταση Ψηφίσματος για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων, Μικρασιατών και Θρακιωτών από την Τουρκία.

Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και της ομάδας του ECR, Εμμανουήλ Φράγκος Φραγκούλης έφερε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Πρόταση Ψηφίσματος για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Χριστιανών της Μικράς Ασίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία (Τουρκία), στις αρχές του 20ου αιώνα.

Το Ψήφισμα αναφέρεται στους Έλληνες (Ποντίους, Μικρασιάτες, Θρακιώτες), ενώ στη συνέχεια της πρότασης στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα υπάρξει εκτενής αναφορά για το σύνολο των Χριστιανών που υπέστησαν Γενοκτονία από τους Τούρκους (Έλληνες, Αρμένιοι, Ασσύριοι).

Σημειώνεται ότι η Πρόταση Ψηφίσματος εστάλη στο σύνολο των Ευρωβουλευτών και η επιτυχία της θα εξαρτηθεί από τη στήριξη που θα λάβει σε πρώτη φάση από τους Ευρωβουλευτές, προτού κατατεθεί ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων.

Ακολουθεί η πρόταση ψηφίσματος, όπως αυτή κατατέθηκε:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

 

σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού, σχετικά με την προώθηση της αναγνώρισης της Ποντιακής Γενοκτονίας

Εμμανουήλ Φράγκος

 

Πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για Ψήφισμα για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Τουρκία) κατά την περίοδο 1913-1923

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 – έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας του 1948,

 – Λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες αναφορές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Γενοκτονία των Ελλήνων,

 – Λαμβάνοντας υπόψη την αναγνώριση της Ελληνικής Γενοκτονίας από τη Διεθνή Ένωση Μελετητών Γενοκτονίας και από την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Σουηδία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αρμενία, πολλές πόλεις και περιφέρειες,

 – Λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο επτά από τα είκοσι επτά κράτη μέλη έχουν αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου,

 – έχοντας υπόψη το άρθρο 143 του Κανονισμού του,

 

Α. Έχοντας υπόψη ότι τα μη αναγνωρισμένα εγκλήματα συχνά επαναλαμβάνονται,

 Β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία είναι η μόνη χώρα στην ευρύτερη ευρωπαϊκή ήπειρο που σε όλη την ιστορία της αναζήτησε, χωρίς να εμποδίζεται, την «εθνική της καθαρότητα» και συνεχίζει τις γενοκτονίες με διαφορετικούς τρόπους.

 1. Αναγνωρίζει ότι η εκστρατεία των Οθωμανών κατά της ελληνικής και των άλλων χριστιανικών μειονοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μεταξύ 1913 και 1923 συνιστά Γενοκτονία.

 2. Καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Ποντίων να το πράξουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

 

Κοινοποίηση: