Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020

Θέμα: Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας (κατατέθηκε γραπτώς):

Η παρούσα συζήτηση λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη στιγμή για την ΕΕ. Μετά την επέλαση του Covid-19, τα κράτη μέλη αγωνίζονται για την οικονομική τους ανάκαμψη και η ΕΕ οφείλει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο. Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, τώρα περισσότερο από ποτέ, πρέπει να είναι μια ανοικτή διαδικασία, που να εμπλέκει όσους περισσότερους κοινοτικούς και εθνικούς φορείς είναι εφικτό, ώστε να εκφραστεί αμεσότερα η βούληση των πολιτών και να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμοποίηση της Ένωσης.

Για τον ίδιο λόγο, θεωρούμε πως σημαντικότερο ρόλο πρέπει να διαδραματίσουν τα Εθνικά Κοινοβούλια, λόγω της ισχυρότερης δημοκρατικής εντολής, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο θεσμός της Κοινωνίας των Πολιτών. Στόχοι της Διάσκεψης θεωρούμε πως πρέπει να είναι, ιδίως, η ενεργητικότερη συμμετοχή των πολιτών στην διοίκηση, η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άμεσα εκλεγμένων οργάνων της Ένωσης, η πρόβλεψη περισσότερων μέσων και θεσμών άμεσης δημοκρατίας, η ενίσχυση του ρόλου των Εθνικών Κοινοβουλίων, η διάχυση και αποκέντρωση των εξουσιών.

Πιστεύουμε, επίσης, πως προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει ο πλήρης έλεγχος των μεταναστευτικών ροών και η δίκαιη κατανομή του βάρους του προβλήματος, ο σεβασμός της κυριαρχίας των κρατών μελών, καθώς και η αποτελεσματική προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων.

Κοινοποίηση: