Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Θέμα: Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας (κατατέθηκε γραπτώς):

Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου προτίμησαν και ψήφισαν το Brexit, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φάνηκε αδύναμη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις. Συγκεκριμένα, έχει χαθεί πλήρως ο έλεγχος των μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ και η κοινότητα αδυνατεί έως και σήμερα να λάβει μέτρα για την προστασία των συνόρων και της ομοιογένειας της.

Πιστεύουμε ότι η γερμανική ηγεμονία της Ένωσης και η βλαπτική πολιτική που ακολούθησε εις βάρος των πιο αδύναμων κρατών μελών (με χαρακτηριστική περίπτωση αυτήν την Ελλάδας) και προς όφελος της οικονομίας των πιο ισχυρών ήταν ένας ακόμη βασικός λόγος του Brexit. Είναι σημαντικό να ληφθεί μέριμνα στο μέλλον για την εξάλειψη αυτών των εγγενών αδυναμιών της Ένωσης, πριν οδηγηθούν και άλλα κράτη μέλη σε απόφαση εξόδου.

Είναι σημαντικό, επίσης, να οικοδομηθεί μια στενή οικονομική, πολιτική και εμπορική συνεργασία της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο προς όφελος των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

Κοινοποίηση: