Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020

Θέμα: Προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας (κατατέθηκε γραπτώς):

Μετά το Brexit, της 31ης Ιανουαρίου 2020, είναι σημαντικό να οικοδομηθεί μια ισχυρή νέα συνεργασία της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο, προς όφελος των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσει να έχει τα προνόμια ενός κράτους μέλους και την πρόσβαση σε κοινοτική χρηματοδότηση.

Πιστεύουμε ότι η οριστική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να στοχεύει, κατά κύριο λόγο, στο ελεύθερο εμπόριο, βάσει όμως —πάντοτε— των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Σημαντικό, επίσης, θεωρούμε ότι είναι το ζήτημα των ελεύθερων μετακινήσεων των φοιτητών, των τουριστών και των εργαζομένων· ένα δικαίωμα που πρέπει να διασφαλιστεί. Τομείς στενής συνεργασίας πρέπει να αποτελέσουν και τα ζητήματα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της ασφάλειας.

Τέλος, ζητούμε να διασφαλίσει η Ένωση τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των Ευρωπαίων πολιτών, στον βαθμό που κλονίζονται από το Brexit.

Κοινοποίηση: